ข่าวดังวันนี้

ดอ กขจร หรือ ดอ กสลิดเป็นผักพื้นบ้านที่หารับประทานได้ไม่ย าก และยังนิยมนำดอ กขจรมาทำอาหารหล า ย ๆ เมนู

เพราะดอ กขจรหรือ ดอ กสลิดมีรสชาติอร่อย แต่นอ กจากความอร่อยของดอ กขจรแล้ว ทราบไหมว่า ดอ กขจรก็มีดีต่อ

สุขภาพหล า ยอ ย่ าง และวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาปลูกผักขจรไว้กินเองหรือจะปลูกสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็ดี

ไม่ใช่น้อยเลย

 

ดอ กขจร หรือ ดอ กสลิด เป็นพืชที่คุ้นเคยที่เกิดขึ้นต ามป่า เป็นพืชพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยเราอีกชนิดหนึ่ง ยอ ดอ่อน

และผลอ่อนของดอ กขจร ใช้กินเป็นผักได้ ทั้งเป็นผักจิ้ม ผัด หรือแกง วันนี้เราจะพามาดูขั้นตอนการปลูกดอ กขจรให้

ผลผลิตงาม

การเตรียมกิ่งดอ กขจร

ให้ตัดบริเวณข้ อ กิ่งดอ กให้ได้ 2 ข้ อ ข้ อละประมาณ 2 ซม. นำส่วนที่เป็นต าข้ อปักลงไปในดินให้ลึกประมาณ 1-2

ซม. เพื่อเพาะชำ

การเตรียมดิน

ทำการไถพรวนกลบพื้นที่ปลูกด้วยปุ๋ ยมูลไก่จำนวน 10 กระสอบ แล้วต ากแดดทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ ต่อจากนั้นให้

ทำการยกแปลงไปต ามความย าวของพื้นที่ โดยให้แปลงมีความกว้างประมาณ 4-6 เมตร และระหว่างแปลงควรให้อยู่

ห่างกันประมาณ 80 ซม.

วิ ธีการปลูกดอ กขจร

ใน 1 แปลง ควรใช้ระยะปลูกแบบ 2 แถว โดยให้ห่างกันประมาณ 2×2 เมตร หลุมสำหรับปลูกควรลึกประมาณ 30-50

ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยคอ กให้พอเหมาะและต ามด้วยปุ๋ ยสู ต ร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนแกง นำกิ่งพั น ธุ์ประมาณ

2-3 กิ่งลงปลูกพร้อมเกลี่ยดินกลบโคนต้นให้แน่น

รดน้ำให้พอชุ่ม หลังจากนั้นควรรดน้ำวันละ 1 ครั้ง หรือต ามสภาพของดินว่ามีความชื้น มากน้อยแค่ไหน ขจรจะเริ่มออ

กดอ กหลังจากปลูกได้ประมาณ 1 เดือนขึ้นไป หรือหลังจากที่ปลูกไปแล้วประมาณ 5 เดือน หากมีการให้น้ำอย่ างเพียง

พอแก่ความต้องการ ขจรก็จะเริ่มให้ผลผลิตได้อีก

การทำค้างดอ กขจร เพื่อให้ต้นขจรได้เลื้อยพัน และมีการแตกยอ ดที่ดี จึงควรใช้ไม้ในการทำค้างจำนวน 2 เสา ปักเป็น

หลักให้ห่างกันประมาณ 2 เมตร ต ามแนวย าวของแปลง โดยให้สูงจากพื้นดินประมาณ 1.50 เมตร และใช้ไม้ไผ่ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 นิ้ว ปักระหว่างเสาหลัก และเพื่อให้เป็นทางเลื้อยขึ้นไปของยอ ดขจร ก็ให้ใช้ไม้ไผ่ที่ผ่าซีกแล้ว

ผูกเป็นขั้นบันไดไว้ด้วยประมาณ 5-6 ขั้น โดยเว้นทางเดินไว้ประมาณ 80 ซม. นับเป็น 1 ซุ้ม แล้วเริ่มทำซุ้มต่อไปเรื่อยๆ

การใส่ปุ๋ ยดอ กขจร

ควรให้ปุ๋ ยอินทรีย์สู ต รนํ้าชนิดใดก็ได้ประมาณ 1 ครั้ง/สัปดาห์ ใส่ปุ๋ ยสู ต ร 15-15-15 สลับกับสู ต ร 25-7-7 ประมาณ 2

ครั้ง/เดือน และใส่ปุ๋ ยคอ กปุ๋ ยห มั กบริเวณโคนต้นไปได้เรื่อยๆ ต ามความเหมาะสม

การดูแลรั ก ษ าดอ กขจร

ควรใช้น้ำห มั กชี ว ภ า พสู ต รที่ได้จากการนำน้ำเปล่า 12 ลิตร ผสมกับสะเดา ตะไคร้หอม ข่า รวมกันให้ได้ 10 ก.ก.

แล้วห มั กทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน โดยใช้ผสมกับนํ้าใช้รดต้นไม้เพื่อเป็นการดูแลบํารุงรั ก ษ า และเพื่อปราบศั ต รูพื ช

การเก็บเกี่ยวผลผลิต

ขจร จะให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวได้หลังจากที่ปลูกไปได้ประมาณ 5 เดือน ควรทำการเก็บเกี่ยวในช่วงเช้ามืด โดยใช้มีด

คมๆ ตัดบริเวณขั้วของก้านดอ ก เก็บแบบวันเว้นวัน หลังการเก็บเกี่ยวควรมีการตัดแต่งกิ่งที่แก่ออ กอยู่เสมอเพื่อให้มี

การแตกยอ ดออ กมาใหม่ ในช่วงที่ให้ดอ กน้อยประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ควรมีการแต่งกิ่งให้โล่ง หลัง

ทำการย้ายปลูกได้ประมาณ 30 วันต้นขจรก็จะเริ่มผลิดอ ก และในช่วงอายุประมาณ 8-10 เดือน ก็จะให้ผลผลิตได้มาก

ที่สุด

ที่มา ธรรมะเกษตรก้าวหน้า sangkomonline

Share this:

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត