ข่าวดังวันนี้

 

 

 

 

 

 

มีเกณฑ์รับรางวัลชิ้นโต แ บ บ ทีไม่เคยมีมาก่อน เฮงแล้วเฮงอีก 4ปีนักษัตร เตรียมตัวร วย

 

 

 

 

 

 

 

เศรษฐีปีมะ เ มีย

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณเ กิ ดมาเพื่อเป็นผู้นำอ ย่ างแท้จริงโดยกำเนิด ใ ค รก็ชื่นชมในความพ ร้ อ มความโ ช คดีโชคลาภมากมาย

ถึงตอนนี๊อาจจะยังไม่เห็นผลแต่ผลจะออกมาอย่ างเร็วๆนี๊แน่นอนและความมีอำ น าจ ของคนปีม ะ โ รงมาก มีคนนับหน้าถือตาเป็นอย่ างมาก

เศรษฐีปีเถาะ

 

 

 

 

 

 

 

คุณเป็นคนที่รู้จักวางตัวดีมาก มีรสนิ ย มที่ดี คุณจึงมักพบชาวกระต่ายที่แ ต่ งตัวดูดีอยู่เสมอๆคุณเป็นคนใจดีมองโลกในแง่ดีมาก

ทำให้อาจจะมีคนไม่ชอบหน้าแต่ ในช่วงเดือนหน้านี๊คนพวกนั้นจะหมดไปพร้อม

กับชะตาคุณจะดีขึ้นมากด้วย จะมีเงิน มีบ้านมีรถ เดตรียมรับเงินก้อนโตได้เลย สาธุ สาธุ สาธุ

เศรษฐีปีวอก

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณเป็นคนส นุ กสนาน เฮฮา ร่าเ ริ งตลอดเวลา คล่องแ ค ล่ ว ปรับตัวเข้ากับมิ ต รกับทุกๆ

คนได้อย่ างง่ายดายได้อย่ างร ว ดเร็ว นอกจากนั้นยังเฉ ลี ยวฉลาดเป็นอย่ างมาก

สามารถทำเ รื่ อ งน่าเ บื่ อให้สนุกได้อย่ างน่าแ ป ล กใจ มีทักษะ และความคิดส ร้ า งส รรค์

ในช่วงเดือนหน้านี๊คุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตหรือปลดหนี๊ มีชีวิตที่ดีขึ้นมากเลยล่ะ สาธุ

เศรษฐีปีฉลู

 

 

คุณเป็นคนข ยั น แน่วแน่ และเ ชื่ อมั่นในตัวเ อ งสุงมากเลยนะ ด้วยความที่มีม า ต รฐานความดีความชั่ วแบบขาวกับดำจึงมัก ตั ดสินผู้อื่ นอย่ างไร้การป ร ะนี

ประน อ มด้วยม า ตร ฐานคุณเป็นคนขยันทำให้จะมีคนรักมากมายในช่วงเดือนหน้าจะมีคนนำโชคมาให้ ให้รับไว้นะ จะเเป็นผลดีแก่ตัวคุณมาก สาธุ สาธุ

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត