A///เข้าไปในป่า แต่กลับเห็นเหมือนท่อนไม้แปลกๆ มี “แสงสะท้อนเงาวับตา” พอไปดูใกล้ๆ ถึงกับ…!?

 

 

 

 

 

A///เข้าไปในป่า แต่กลับเห็นเหมือนท่อนไม้แปลกๆ มี “แสงสะท้อนเงาวับตา” พอไปดูใกล้ๆ ถึงกับ…!?

 

 

A///เข้าไปในป่า แต่กลับเห็นเหมือนท่อนไม้แปลกๆ มี “แสงสะท้อนเงาวับตา” พอไปดูใกล้ๆ ถึงกับ…!?

 

 

เข้าไปในป่า แต่กลับเห็นเหมือนท่อนไม้แปลกๆ มี “แสงสะท้อนเงาวับตา” พอไปดูใกล้ๆ ถึงกับ…!?

 

A///เข้าไปในป่า แต่กลับเห็นเหมือนท่อนไม้แปลกๆ มี “แสงสะท้อนเงาวับตา” พอไปดูใกล้ๆ ถึงกับ…!?

 

 

เข้าไปในป่า แต่กลับเห็นเหมือนท่อนไม้แปลกๆ มี “แสงสะท้อนเงาวับตา” พอไปดูใกล้ๆ ถึงกับ…!?

 

 

เข้าไปในป่า แต่กลับเห็นเหมือนท่อนไม้แปลกๆ มี “แสงสะท้อนเงาวับตา” พอไปดูใกล้ๆ ถึงกับ…!?

 

 

 

A///เข้าไปในป่า แต่กลับเห็นเหมือนท่อนไม้แปลกๆ มี “แสงสะท้อนเงาวับตา” พอไปดูใกล้ๆ ถึงกับ…!?

 

 

A///เข้าไปในป่า แต่กลับเห็นเหมือนท่อนไม้แปลกๆ มี “แสงสะท้อนเงาวับตา” พอไปดูใกล้ๆ ถึงกับ…!?

 

 

 

A///เข้าไปในป่า แต่กลับเห็นเหมือนท่อนไม้แปลกๆ มี “แสงสะท้อนเงาวับตา” พอไปดูใกล้ๆ ถึงกับ…!?

 

VDOA///เข้าไปในป่า แต่กลับเห็นเหมือนท่อนไม้แปลกๆ มี “แสงสะท้อนเงาวับตา” พอไปดูใกล้ๆ ถึงกับ…!?